Service

Tyskland - Norge i Europa Hvorfor fremheve forskjellige særtrekk i Tyskland og Norge? Er ikke det nok å se på kartet å få frem man vet fra før av?

Ved en samtale/forhandlinger kommer det alltid an på målet. Har vi til hensikt å legge til rette for et godt grunnlag for et positivt og vedvarende resultat, trenger vi mer enn å si til oss selv: "får se hva som kommer ut av det hele". Eller: "vi greier oss nok".
Det er viktig å se også opp for såkalte "myke" verdier, kulturelle forskjeller, for å unngå misforståelser og feller i kommunikasjonen.

Derfor er det i dagens raskt foranderlige globale verden avgjørende at vi før en reise til et annet land eller før avtaler med representanter fra et annet land, er bevisste de særegne betingelser som kan ventes. Det er mulig å forberede seg på det. Det dreier seg ikke bare om å kjenne høflighetsfrasene, men også om underliggende koder og verdier som beror på historisk og samfunnspolitisk utvikling i landet og befolkningsutvikling. Det gjelder også dynamisk språkutvikling. Dette bør respekteres fra begynnelsen av. Her kan vi hjelpe til.

G-G-Consulting

G-G-Consulting gir råd på grunnlag av lang teoretisk og praktisk erfaring fra Tyskland og Norge
  • ved å synliggjøre og formidle og skreddersy bakgrunnskunnskap samt å tydeliggjøre særlige forskjeller mellom landene. Dette er nødvendig når forhandlere har som mål å oppnå et godt resultat og unngå unødvendige overraskelser.
  • Målgrupper som kan profitere av denne kompetansen er bl.a. diplomatiet, forvaltningen, organisasjonslivet, medier, næringslivet og utdanningsinstitusjoner

Innhold

Generelle fakta og kontraster, disse kan skreddersys mht organisasjonens formål:
  • Landet og befolkningen, historien, nåtid, geografiske/klimatiske og topografiske særegenheter, by/land/kulturell bakgrunn, kontraster
  • Politiske strukturer i går og i dag, samfunnsutvikling, internasjonale spørsmål
  • Økonomiske strukturer, utvikling i det siste århundre, bl.a. industri, landbruk, energi, tjenesteytende sektor m.fl.
  • Norge som oljenasjon, forvaltning av råstoffer og velstand "den norske modellen"
  • Tysklands forankring i Europa

Servicetilbud

Følgende servicetilbud tilbys:
  • Seminarer i går og i dag, og det samme om Tyskland, på norsk og på tysk, tilpasset aktuell utvikling av ordforråd.
  • Skreddersydde målrettete foredrag etter ønske her i hovedstaden ved besøk som avtales god tid på forhånd.
  • Veiledning individuelt eller for grupper/coaching. Fokus på nasjonale og regionale snublesteiner. Dette etter avtale i god tid på forhånd.

Norske målgrupper

Tyskland er i dag den viktigste politiske og økonomiske samarbeidspartner for Norge. Tyskland spiller en viktig rolle i Europa og også internasjonalt. Her skjer i dag mange skjellsettende forandringer – og det går meget raskt for seg. Eksempel ”euro”-krisen, flyktnings krisen, Brexit forhandlinger i EU, utfordringer med frihandel (USA) osv. Her gjelder det å følge med også gjennom bl.a. tyske kilder. Samtidig har en del av den norske befolkningen, særlig en stor del av den yngre generasjonen, ikke gjennom skolegangen fått med seg nok grunnleggende kunnskap og forståelse for Tyskland i dag, plus Tysklands historie- og dermed de nødvendige kulturkunnskap, dvs. kunnskap og samfunnets struktur, bl.a. i politisk system og struktur i næringslivet. Dette har flere årsaker,bl.a. undervisningspolitikken her til lands,- tysk er ikke lengre et obligatorisk fag i den videregående skolen. Dette har bl.a. ført til mindre interesse for kulturkunnskap angående Tyskland (inklusive delstatene) og tysktalende land for øvrig (bl.a. Østerrike og Sveits),- om ”de andre” i Europa. Har det sammenheng med Norges ”utenforskap” som ”anderledeslandet” i Europa? Det er ikke sikkert, men mulig. Dagens og fremtidens utfordringer i den europeiske og globale verden tilsier at vi i Nord Europa bør igjen få mer bevissthet om verdiene som fremmedspråkene kan gi, og dette i nær forbindelse med multikulturelle kunnskap. Disse kan gi oss i Nord en nødvendig forutsetning for å oppnå god kommunikasjonsevne ute i verden, særlig på Kontinentet, utenom Engelsk. Ansvarlige ledere bør ta dette med seg i planleggingen av fremtidige omstillingsøkter utenfor Norges grenser om det gjelder en avgjørende forhandlingsreise eller andre utfordringer ute.

g-g-consulting kan hjelpe å legge til rette for å oppnå tilsiktete mål gjennom målrettete/skreddersydde kurs, foredrag og seminarer. Viktig i dagens omskiftelige verden er også at ord ikke alltid betyr det samme, heller ikke på tysk. Det dreier seg bl.a. om viktige moderne uttrykk i politikk og næringsliv og samfunnsutvikling. Her har det skjedd en del utvikling som ikke finnes i en ordbok. Ansvarlige i næringslivet, forskjellige yrkesgrupper/organisasjoner, politikere og diplomater bør ta seg tid til å oppdatere seg før en viktig samtale/reise. g-g-consulting har stor erfaring med disse spørsmål, med aktivering av bevisstheten omkring disse kunnskap samt målrettet tilrettelegging før og eventuelt etter en reise eller et bestemt formål.

Tyske målgrupper

Omvendt er Norge for Tyskland en meget viktig politisk alliert og samarbeidspartner i NATO og andre internasjonale organisasjoner samt i de europeiske nordområdene. Også økonomisk og næringspolitisk er Tyskland en viktig partner. For tyske feriegjester er Norge et prioritert reisemål.

Norge gjelder som foregangsland mht "sosial rettferdighet" og mht den norske velferdsstaten (den norske modellen). Denne oppfatningen dannes bl.a. pga. velferdsgodene for sosiale randgrupper og målsettingen med full sysselsetting, samt likhet mellom kjønnene.
Dessuten er bildet av Norge preget av skjønn og mektig natur, av historiske norønne myter, fredelige omgangsformer, kompromissvilje, homogenitet i befolkningen og en spesiell nasjonalfølelse.

Norge har i de siste år vært en viktig energileverandør (norsk gass) for Tyskland. Dette ved siden av annen import fra Norge, bl.a. fiskeprodukter og aluminium osv. Hele energipolitikken i Europa, i Tyskland, i Norge og andre land er i en omstillingsfase bl.a. også av hensyn til bl.a. klimamål og av andre årsaker.

Tyske ledere i politikk og næringsliv ser mot Nord også ut fra den spesielle geografiske beliggenhet og ansvar Norge har i polarstrøkene, nord for Polarsirkelen, særlig i Arktis, samt som naboland (med grense) til Russland. Kontrastene og interessene for disse områdene mellom kunnskap i Tyskland og Norge er åpenbare. Norge har som NATO partner i nåtiden fått en ny betydning , i sammenlikning med etterkrigstiden. Partner i fremtidens utenriks- og sikkerhetspolitiske avgjørelser.

G-G-consulting kan også ved foredrag på tysk bidra med nyttig oppdatering av sammenhenger og bakgrunnsinformasjon, for eksempel under forretningsreiser eller delegasjonsreiser til Norge. Dette kan være spesielt viktig i en tid som i dag som forandrer seg meget raskt.
Kontrastene til tett befolkete land i sentrum av Europa, som Tyskland, er åpenbare.


Viten om regionale og nasjonale kulturforskjeller er og vil alltid være viktige forutsetninger for suksess på lik line med utvikling av teknisk know how. Det kommer ofte an å bruke de rette ord, ha generelt sett oppdatert kunnskap om samfunnsutviklingen, å kunne kommunisere ”auf Augenhöhe” med partneren. Det kommer an på ikke å tråkke i en ”felle” ut fra uviten.